Diagnostiek

Wanneer er vragen zijn over het functioneren van een kind of een jongere, dan is het vaak verstandig om eerst dit functioneren goed in kaart te brengen. Dit doen we bij Orthowest met behulp van diagnostisch onderzoek.

Dit start bij de intake met de informatie die ouders en het kind geven, aangevuld met informatie vanuit vragenlijsten en de anamnese. Vanuit deze intakefase worden afspraken gemaakt over welke informatie we nodig hebben om het kind beter te leren begrijpen. Hierbij wordt ook informatie gevraagd van en bij het systeem om het kind heen, bijvoorbeeld de ouders en de school.

Een diagnostisch onderzoek bestaat vaak uit een onderzoek naar de intellectuele capaciteiten van een kind, aangevuld met onderzoek naar concentratie, sociaal-emotioneel functioneren, interactie met de omgeving, taalfuncties, geheugen, enz.

Van dit onderzoek wordt een uitgebreid verslag geschreven met de conclusie en adviezen. Dit wordt in het adviesgesprek met de ouders besproken.

Gedragsproblemen/sociaal-emotionele problemen

Wanneer er sprake is van sociaal-emotionele problematiek en/of gedragsproblemen, zoals bijvoorbeeld AD(H)D, Autisme, faalangst, motivatie of ODD, dan worden de verschillende functies in kaart gebracht, die mogelijk een invloed hebben op de klachten, die gezien worden.

Hierbij wordt een analyse gemaakt van de planning- en organisatievaardigheden, de geheugenfuncties en mogelijkheden m.b.t. concentratie.

Ook factoren als de interactie met de opvoeders thuis en op school worden in kaart gebracht.

Observaties, bijvoorbeeld in de thuissituatie of op school zijn hiervoor een belangrijk middel. Vanuit het diagnostisch onderzoek worden adviezen gegeven voor behandeling.

Leerproblemen

Wanneer een kind problemen laat zien in het leerproces op school en er is een vermoeden van een leerstoornis, zoals bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie, dan zal met behulp van diagnostisch onderzoek worden gekeken naar de mogelijke oorzaken waarom uw kind moeite heeft met lezen, spellen en/of rekenen.

In dit onderzoek wordt ook gekeken naar andere factoren, die mogelijk een belemmering kunnen zijn, maar ook de sterke factoren van het kind worden in kaart gebracht. Deze kunnen uw kind namelijk helpen om beter om te kunnen gaan met de leerproblemen.
Vanuit het onderzoek worden handelingsadviezen gegeven voor het kind, ouders en de leerkracht.

Ernstige dyslexie

Orthowest voldoet aan de eisen, die gesteld zijn vanuit het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, voor het uitvoeren van diagnostisch onderzoek naar enkelvoudige, enkelvoudige dyslexie.

Dit onderzoek wordt, wanneer wordt voldaan aan de eisen die in het voortraject zijn gesteld, vergoed vanuit de Jeugdwet door de gemeente.

Dit onderzoek bestaat uit een breed algeheel onderzoek, waarbij in kaart wordt gebracht wat de oorzaak van de lees- en/ of spellingsproblemen zijn. Mogelijke factoren, die een negatieve invloed kunnen hebben op deze problemen, wordt uitgesloten, zoals bijvoorbeeld intellectueel functioneren en sociaal-emotionele problematiek.

Vanuit het onderzoek worden adviezen gegeven voor het kind, de ouders en de school. Dit wordt met ouders en eventueel op school besproken.

Wanneer er sprake is van een leerstoornis wordt een verklaring uitgeschreven, waarin dispenserende maatregelen zijn beschreven voor de school.

Wanneer ernstige dyslexie is vastgesteld, komt uw kind in aanmerking voor gespecialiseerde behandeling binnen de vergoede zorg. Ook dit wordt door Orthowest aangeboden.

Neem voor meer informatie of voor het maken van een afspraak contact op.

Footerfoto

Een intakegesprek wordt binnen 6 weken gepland.

Orthowest is te vinden op 2 locaties binnen de gemeente Altena:

  Orthowest
  Wilhelminastraat 27
  4271 AT Dussen
  06 - 57 99 91 17
  Orthowest
  Anjelierstraat 39
  4261 CJ Wijk en Aalburg
(Altena kennispunt)