Behandeling

ACT4KIDS

ACT4KIDS is een behandelmethode gebaseerd op Acceptance and commitment therapy. Het leert kinderen en jongeren om psychologisch flexibel te zijn. Dat betekent dat ze hun hart leren volgen en de hindernissen die ze daarbij tegenkomen leren accepteren. Zowel fijne als lastige momenten horen bij het leven.

Vechten tegen lastige momenten heeft geen zin volgens ACT, het kost veel energie en lost problemen niet op. In plaats van vechten kun je 'gedoe' meedragen en toch de dingen doen die waardevol voor je zijn. Er wordt daarom gewerkt aan vaardigheden zoals het toelaten van en omgaan met moeilijke situaties en gedachten/gevoelens, verschillende perspectieven innemen, herkennen wat je belangrijk vindt in het leven en hiernaar handelen en compassievol zijn naar jezelf.

Deze positieve en menselijke insteek helpt kinderen en jongeren om veerkrachtig door het leven te gaan.

Sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen

In de ontwikkeling van een kind of jongere kunnen zich belemmeringen voor gaan doen op verschillende gebieden. Kinderen kunnen problemen ondervinden op sociaal-emotioneel vlak, binnen de leerontwikkeling en/of op gedragsmatig gebied.

Voor deze vragen biedt Orthowest gerichte begeleiding om de problemen samen met het kind, de ouders en eventueel de school aan te kunnen pakken. Orthowest heeft de volgende mogelijkheden op dit gebied. Hierbij stemmen we de trajecten steeds af op de behoeften en de doelen van het kind en zijn ouders.

• Het geven van psycho-educatie met betrekking tot leer- en gedragsproblematieken (o.a. dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, autisme, NLD), met als doel om het kind duidelijkheid te geven in de problematiek die speelt en/of de moeilijkheden die het kind ervaart.

• Het bieden van begeleiding bij diverse gediagnosticeerde gedragsproblemen, zoals AD(H)D en/of autisme spectrum stoornissen (ASS). De begeleiding richt zich dan op de specifieke moeilijkheden die een kind hierdoor kan ervaren.

• Het geven van ondersteuning en begeleiding van hoogbegaafde kinderen, door het aanleren van de juiste (groei)mindset (manier van denken) en het vergroten van het inzicht in hun (sociale) omgeving.

• Het verminderen van (faal)angst en/of het vergroten van (sociale) weerbaarheid, door middel van het toepassen van de principes van cognitieve gedragstherapie.

• Het vergroten van het zelfvertrouwen, door het kind met behulp van diverse werkvormen inzicht te geven zijn of haar capaciteiten, kwaliteiten en talenten.

• Het verbeteren van de emotieregulatie, door het kind inzicht te geven in het nut van emoties en de verschillende gradaties hierin. Het kind leert om zijn of haar emoties te herkennen en te beheersen.

• Rouwverwerking, bij een verlies in de directe kring van het kind en waarbij het kind moeite heeft om hiermee om te gaan en dit impact heeft op zijn dagelijks functioneren. Door het leren herkennen van emoties, het accepteren van emoties en een fijne, persoonlijke manier te vinden om hiermee om te gaan, kunnen we het kind helpen. Hiervoor worden ook technieken vanuit de mindfulness en cognitieve therapie ingezet.

Vanuit de behandelmomenten worden opdrachten meegegeven voor thuis of op school. Er wordt een terugkoppeling naar ouders gegeven (met toestemming van het kind), wanneer ze niet bij de sessies aanwezig zijn, zodat ze hun kind wel kunnen ondersteunen bij het oefenen.

Gespecialiseerde dyslexiebehandeling

Wanneer bij uw kind ernstige, enkelvoudige dyslexie is vastgesteld, komt uw kind in aanmerking voor gespecialiseerde dyslexiebehandelingen.

Omdat Orthowest voldoet aan de eisen, die hiervoor gesteld zijn vanuit het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, mogen we deze behandelingen aanbieden binnen de vergoede zorg, mits is voldaan aan het voortraject.

De behandelingen vinden één maal per week plaats en worden uitgevoerd door een orthopedagoge of een logopediste, die tevens dyslexiespecialist is.

Deze behandeling sluit aan bij de adviezen, die vanuit het psychologisch onderzoek zijn gegeven en is gericht op de aspecten, die ontwikkeling behoeven om het leesproces te bevorderen. Ook psycho-educatie heeft een belangrijke rol in dit traject.

Orthowest staat voor samenwerking van de behandelaar met de school en ouders om het kind optimaal te laten profiteren van de behandeling.

Dit intensieve traject duurt ruim een jaar. De ouder krijgt een belangrijke rol als co-therapeut. Regelmatig worden de vorderingen geëvalueerd en het behandelplan aangepast.

Opvoedingsondersteuning

Soms lopen ouders tegen problemen aan in de opvoeding van het kind. Je kunt onzeker zijn over jezelf en de manier van opvoeden, je kunt het gevoel krijgen, dat je niet meer de regie hebt, of wanneer je kind gedragsproblemen laat zien en je niet goed weet hoe je hiermee om moet gaan.

Wanneer u merkt, dat u hierin vastloopt, is het mogelijk om hierover het gesprek aan te gaan. Samen gaan we op zoek naar doelstellingen en worden verschillende, vaak oplossingsgerichte strategieën ingezet om te komen tot gedragsverandering bij u zelf in de opvoeding of via u bij uw kind.

Centraal tijdens deze behandeling staat informatieoverdracht over de ontwikkelingsstadia van het kind, interactie tussen het kind en de opvoeder, inzet van projectiemateriaal of het maken van video-opnames in de thuissituatie. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de hulpvraag vindt deze vorm van behandeling plaats naast een behandeltraject van het kind.

Executieve functies

Wanneer er problemen zijn gesignaleerd binnen het functioneren van de executieve functies zijn er verschillende mogelijkheden tot behandelen.
M.b.v. cognitieve therapie kunnen technieken aan worden geleerd, waarbij het kind meer grip krijgt op de verschillende functies. Vaak worden hierbij de ouders betrokken en worden samen afspraken gemaakt in wat het kind wil leren en hoe ze dit samen aan kunnen pakken.

Psycho-educatie is belangrijk, zodat de betrokkene weten wat er speelt en welke invloed ze hierop kunnen hebben.
Het inzetten van het programma Braingame Brian. Dit is een training op de computer van een aantal cognitieve vaardigheden.

Dit zijn leervaardigheden waarmee informatie wordt opgenomen, verwerkt, vastgehouden en op grond waarvan men tot geconcentreerd, flexibel, overdacht (dus niet ondoordacht en impulsief) en planmatig handelen in staat is.

De cognitieve vaardigheden die met Braingame Brian getraind worden zijn impulscontrole (inhibitie), flexibiliteit (mentaal schakelen) en werkgeheugen oftewel executieve functies.

De training bestaat uit drie trainingstaken en een spelwereld. Door de spelwereld die om de trainingstaken is heen gebouwd worden kinderen uitgedaagd de trainingstaken uit te voeren en worden ze beloond voor hun trainingsarbeid. De training bestaat uit 25 sessies van ongeveer 40 minuten en is gemakkelijk thuis uit te voeren binnen een periode van zes weken (vier sessies per week) en is goed in te plannen op momenten dat dit het beste uitkomt.

Mindfulness

Door middel van aandachts-, concentratie-, bewegings- en speloefeningen leer je je meer bewust te zijn van wat er allemaal gebeurt in de wereld van gedachten, gevoelens, beelden, geuren en geluiden.

Wanneer je meer bewust bent van wat er gebeurt in de wereld van je gedachten, enz. kun je je beter staande houden binnen onze prikkelrijke maatschappij.

Je leert om je aandacht te richten op wat er nu is, zoals het moment zich voor doet. Mindfulness brengt meer rust en evenwicht, met als gevolg een betere concentratie, minder snel overprikkeld, emotioneel beter in balans, socialer, enz.

De behandeling is helpend voor kinderen en/of jongeren met concentratie- en/of sociaal-emotionele problemen, voor kinderen, die zeer gevoelig zijn, veel piekeren of nadenken, maar ook wanneer ze overprikkeld zijn en hierdoor boos of verdrietig worden of dit op een andere niet-adequate manier uiten.

Orthowest biedt een 8-wekelijkse behandeling in een klein groepje voor jongeren. Iedere week komen we een uur bij elkaar. Thuis ga je zelf aan de slag met oefeningen.

Je kunt aan deze behandeling deelnemen zonder voorgaand traject binnen de hulpverlening en het kan geadviseerd worden vanuit diagnostisch onderzoek en een onderdeel zijn van een behandeltraject.

Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact op.

Footerfoto

Een intakegesprek wordt binnen 6 weken gepland.

Orthowest is te vinden op 2 locaties binnen de gemeente Altena:

  Orthowest
  Wilhelminastraat 27
  4271 AT Dussen
  06 - 57 99 91 17
  Orthowest
  Anjelierstraat 39
  4261 CJ Wijk en Aalburg
(Altena kennispunt)